Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Elca.bg отговаря на вашите въпроси

Крайната цена на електроенергията за бизнеса в България се формира от:

  • Мрежови тарифи и задължения към обществото – определят се от Енергийния регулатор (Комисия за енергийно и водно регулиране) и зависи от Оператора на разпределителната мрежа, мощността на обекта, нивото на присъединяване към мрежата (Средно, Ниско, Високо). Актуалното ценово решение на КЕВР може да прегледате тук: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2023/res_c_14_23.pdf

  • Енергийна компонента – договаря се с Търговец на електроенергия и може да бъде фиксирана или променлива (динамична). Динамичните тарифи най-често са обвързани с нивата на енергийната борса (Българска Независима Енергийна Борса) плюс надбавка, която се определя в зависимост от профила, обема потребление и типа клиент. В тази част потребителите могат да избират оптимален план за доставка на електроенергия и да разчитат на съдействие от elca.bg. Актуалните цени на БНЕБ може да намерите тук: https://ibex.bg/dam-history.php 

  • Данъци – 20% Данък добавена стойност и 1 EUR/MWh

Изборът на търговец на електроенергия е възможност да се възползвате от условията на свободния пазар и да намалите сметките за електроенергия за вашия бизнес. Важно е решението да бъде взето на основата на обективна информация както за цената, така и за стабилността и коректността на избрания доставчик на ток. Ето защо заедно със сравнение на офертите, elca.bg ви представя и анализ на условията в договора му.

Сравнение на офертите за ток и условията по договорите за доставка можете да направите с калкулатора на elca.bg, като попълните сумата за месечната си сметка или консумация и посочите кой е вашият мрежови оператор.

Няма ограничения и доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление за смяна на доставчик. За да се изпълни процедурата за смяна на доставчик от 1-во число на даден месец, Заявлението трябва да се подаде не по-късно от 10-то число на предходния месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.

Смяната на доставчика в голяма степен зависи от договорените условия с вашия настоящ доставчик на електроенергия. Внимателно следете за „дребния шрифт“ в договорите, предлагани от търговците на ток.

Не, процедурата пред мрежовия оператор по смяна на доставчик на електроенергия е безплатна.

Не. Обектите на клиентите, присъединени към мрежата на някои от мрежовите оператори (Електрохолд /ЧЕЗ/, ЕВН, Енерго Про или Златни пясъци), остават присъединени към съответната мрежа, независимо кой е техният доставчик на електроенергия на свободния пазар. Изборът на доставчик на ток по никакъв начин не е обвързан с това кой е вашият мрежови оператор, както и с качеството на електроснабдяване.

Elca.bg е онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия. Платформата позволява на всеки потребител бързо и лесно да съпостави офертите на пазара и договорите на търговците на ток и да му помогне да избере най-подходящия доставчик на електроенергия.

Elca.bg не е обвързана с търговци на електроенергия или разпределителни дружества и се финансира със собствени средства. Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На свободния пазар на електроенергия се заплащат: Цена за електрическа енергия; Цени за мрежови услуги; Цена за задължения към обществото; Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цената на тока зависи от индивидуалния профил на потребление на клиента, периода на доставка, котировките на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) и борсите на електрическа енергия в региона, сроковете на договора и условията на плащане.

На 30 юни 2022 г. парламентът одобри компенсация в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода.

Фирмите с цени под базовата няма да получат компенсация, а тези чиято цена, надвишава базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, ще получат в намален размер, така че резултативната цена след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Повече информация за компенсациите и дали са отразени правилно във Вашите фирмени фактури можете да научите ТУК

Балансиращата група представлява група търговски участници (потребители), които са прехвърлили отговорността за балансиране на потреблението си или производството на електроенергия на свободния пазар на лицензиран и регистриран Координатор на балансираща група. Целта е да бъдат компенсирани възникващите излишъци и недостизи (т.нар. небаланси – отклонения на измереното потребление или производство спрямо предварително планираното) на отделните търговски участници и да бъдат намалени или спестени изцяло разходите за балансиране, които са следствие от тези небаланси. Колкото по-голяма и разнообразна е балансиращата група, толкова предпоставките за спестявания са по-големи.

СТП позволява на клиентите, които нямат инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, необходими при подаване на почасово прогнозно потребление и извършване на последващото балансиране, също да станат равноправни участници на свободния пазар. Домакинствата и по-малките стопански клиенти нямат такива електромери и при тях се прилагат СТП, които групират тези клиенти по отделни характеристики.

Самите профили представляват поредица от коефициенти за почасово разпределяне на потреблението на електрическа енергия за отделните типове обекти за период от една календарна година. Почасовите коефициенти за всеки отделен профил могат да бъдат различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.

Всеки профил е съобразен с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти в зависимост от това към коя електрическа мрежа са присъединени тези обекти – профилът отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен). Причисляването на конкретен СТП към обект се осъществява от мрежовия оператор по заявен от клиента тип на профила. СТП се публикуват на интернет страницата на съответния оператор

Да, могат, но при настоящите динамично променящи се условия цените на регулирания пазар са по-изгодни за битовите потребители в сравнение с тези на свободния.

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.