Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Общи условия за използване на уебсайта elca.bg

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъп и използване на уебсайта www.elca.bg. Автор на уебсайт „www.elca.bg“ и лицето, предоставящо услуги по настоящите Общи условия, е „Елка.бг“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 206519089, с адрес гр. София, гр. София, п.к. 1797 р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл. 98, вх. А, ап. 15, наричано по-долу „Оператор“. Тези Общи условия представляват Договор между потребител и „Елка.бг“ ООД, с който потребителят има правото да използва услугите на посочения уебсайт при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Елка.бг“ ООД и всяко лице, използващо уеб страницата и/или услугите, предоставяни от дружеството.

Дефиниции

Чл. 1. Използваните в настоящите общи условия термини и понятия да имат следното значение, освен ако контекста в който се използват, не им придава друг смисъл, а именно:

Уебсайт – обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP/HTTPS и съдържащо изображения, файлове, програми, текстове, звук, хипервръзки и др;

www.elca.bg - уебсайт, собственост на „Елка.бг“ ООД, който дава възможност на Потребителя да ползва различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

Злоумишлени въздействия – действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на трети лица. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" (Trojan horses), предизвикване инсталация на вируси (viruses), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи и други.

Оператор – „Елка.бг“ ООД - юридическо лице, което предоставя на потребителя интернет услуга.

Потребителят бива следните категории:

Регистриран потребител – лице, което се регистрира на уеб страницата на Оператора, чрез въвеждане на електронен адрес, потребителско име и парола. След извършена регистрация потребителят може да ползва допълнителни услуги предоставяни от Оператора.

Нерегистриран потребител – лице, което ползва услуги, предоставяни от Оператора без регистрация.

Клиентски профил на Потребителя съдържа информация за Потребителя, предоставяна в процеса на регистрация с цел ползването на допълнителни услуги от Потребителя и съхранявана на сървъра на Оператора. Достъп до клиентския профил на Потребителя имат само Операторът и Потребителят. Достъпът от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на клиентски номер и/или електронен адрес, потребителско име и парола.

Сървър ("server") – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация;

IP Адрес ("IP address") – уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

Предмет на Общите условия

Чл. 2. (1) Операторът предоставя на Потребителя предвидените в тези Общи условия Услуги, а Потребителят стриктно спазва определените в тези Общи условия изисквания и изискванията на приложимото законодателство. Услугите включват безплатното предоставяне на информация, свързана с дейността на Оператора.

(2) Регистрираните потребители имат право да ползват Услуги, като сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група и допълнителни услуги, като получаване на информация за нови оферти и други.

Приемане на Общите условия, изменения

Чл. 3. Потребителят се счита обвързан с действието на настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях чрез използването на Уебсайта, без да е необходимо изричното им приемане от Потребителя. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на първото използване от Потребителя на Уебсайта на Оператора. Общите условия са с неопределен срок на действие и се прилагат между страните до прекратяването им от една от страните, съгласно посочените по-долу условия.

 Чл. 4. (1) Потребителят има възможност да използва Услуги, изискващи регистрация, само след като изрично приеме тези Общи условия. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на уеб страниците на Оператора, могат да ползват услугите, предоставяни чрез тях. Регистрацията е безплатна.

 (2) При отбелязване на поле „Съгласен съм с Общите условията за ползване на интернет страницата” в края на формата за регистрация Потребителят:

 1. Декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва;

 2. Длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, достатъчни да го идентифицират като страна по договора, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от електронната форма на Оператора данни и е длъжен да ги актуализира.

3. Извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на Оператора електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

(3) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Операторът не проверява и не носи отговорност дали потребителското име засяга права на трети лица.

Чл. 5. Операторът може едностранно да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

Права на интелектуалната собственост

Чл.6. (1) Правата върху разположените на Уебсайта текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове.

(2) Забранено е всяко размножаване на съдържанието на Уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други за трети лица, както и тяхното предаване, разпространение, съхраняване и др.

(3) Всички текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, разположени на уебсайта на Оператора, се предоставят изключително за лично ползване.

(4) Изготвянето и публикуването на съобщения за пресата и на други документи, съдържащи информация от съдържанието, публикувано на Уебсайта, става с изключителното писмено съгласие на Оператора.

Чл.7. (1) Потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху определени текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, разположени на уебсайта на Оператора, принадлежат на трети лица.

(2) При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Допускания. Изчисления. Базова информация

Чл.8. (1) Изчисленията в уебсайта са направени на база допускания и предположения конкретно описани в настоящите общи условия.

(2) Стойността в полето "Месечната консумация" е изчислена въз основа на попълнените от Потребителя данни за месечната сметка,  регулаторно определените цени за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа при оператор на електроразпределителната мрежа - "ЧЕЗ Разпределение България" АД, присъединяване на ниво ниско напрежение, мощност 10 кВт, акциз 2лв./Мвч., ДДС 20% и средна цена за електроенергия с включени разходи за балансиране за текущия месец при условията на доставчик от последна инстанция.

(3) Стойността на пргнозната сметка за различните планове е изчислена на база на месечната консумация, попълнена от Потребителя или изчислена въз основа на данни за месечната сметка, регулаторно определените цени за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа на мрежовия оператор избран от Потребителя, присъединяване на ниво ниско напрежение, мощност 10 кВт, акциз 2лв./Мвч., ДДС 20%, избрана тарифа (еднотарифен или двутарифен – дневна и нощна) и съответния план на търговеца на електроенергия или доставчика от последна инстанция.

(4) "План доставчик от последна инстанция" – изчисленията се базират на актуалната борсова цена от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за последния период на доставка и Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция издадена от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране с всички нейни изменения и допълнения.

(5) "План Борсова цена и прогнозна борсова цена" – за плановете по цена от  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) изчисленията се базират на прогнозна борсова цена за периода на доставка, определена въз основа на постигнатите нива на фючърсните сделки (реф: ЕЕX (European Energy Exchange); HUDEX). Прогнозната борсова цена се актуализира при промяна в цената, която води до увеличение или намаление на месечната сметка без ДДС с 5% или повече в продължение на 10 работни дни, но не по-малко от веднъж месечно.

(6) Информацията за плановете на търговците и съответните условия по договорите им се базира на публично достъпни данни от платформата за смяна на доставчик на електрическа енергия на Комисията за енергийно и водно регулиран https://platforma.dker.bg/. Информацията се обновява ежедневно с данните, налични към 18:00часа на текущия ден.

Права и задължения на Потребителя

Чл.9. (1) Потребителят има право:

1. да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия; 

2. по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на Уебсайта и предоставяните от Оператора услуги. 

(2) Потребителят се задължава: 

1. при ползване на предоставяните от Оператора услуги да не извършва Злоумишлени въздействия; 

2. при ползване на Уебсайта да не зарежда, да не разполага на сървър на Оператора, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави. 

3. да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Оператора услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи; 

4. да уведомява Оператора за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с достъпа до Уебсайта и услугите, предоставяни чрез него.

Права и задължения на Оператора

Чл.10. (1) Операторът има право: 

1. да запазва използвани материали и информация, разположени на неговия сървър, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Оператора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи. 

2. временно или трайно да преустанови предоставянето на достъп до Уебсайта или до определени услуги, като уведоми Потребителите със съобщение на Уебсайта. 

3. да събира и използва лични данни на Потребителите на Уебсайта само в съответствие със своята Политика за поверителност, публикувана на Уебсайта. 

(2) Операторът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Уебсайта.

(3) Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Уебсайта или предоставяните услуги. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

Отговорност

Чл.11. Операторът не носи отговорност: 

1. за изпълнение на услугата, както и за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Оператора от всякакво естество; 

2. за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на Потребителя, както и за загуби, пропуснати ползи причинени на Потребителя в резултат на ползвани от него интернет услуги или в резултат от невъзможността да се ползват тези услуги; за претенции от трети лица към Потребителя при или по повод ползване на услугите. 

Чл.12. Потребителят е длъжен да обезщети Оператора и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби и имуществени санкции, съдебни разноски и държавни такси, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползване от Потребителя на предоставяните от Оператора услуги в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Временно ограничаване на достъпа

Чл.13. (1) Операторът има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава или променя достъпа на Потребителя до Уебсайта и предоставяните услуги, когато последният ги ползва в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми. 

(2) В случай че на Потребител е наложено временно ограничаване на достъпа чрез спиране, ограничаване или промяна на предоставяните услуги без разваляне на договора от страна на Оператора, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая. 

(3) Ако предприетите мерки се окажат неоснователни, на Потребителя се възстановява предоставянето на достъпа в пълен обем. В противен случай Операторът може да развали едностранно договора.

Прекратяване и разваляне

Чл.14. (1) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните от Оператора достъп до Уебсайта и услуги, както и да поиска или осъществи прекратяване на регистрацията си, с което сключеният договор с Оператора се счита за автоматично прекратен. 

(2) Договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Оператора или прекратяване поддръжката на Уебсайта му. 

(3) Всяка от страните може да развали настоящия договор в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора от насрещната страна.

Други условия

Чл.15. Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл.16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл.17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.