Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Политика за поверителност и защита на личните данни на „Елка.бг“ ООД

С настоящата политика определяме единен подход при прилагане изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС спрямо всички наши клиенти и техните пълномощници. „Елка.бг“ ООД събира и обработва Вашите лични данни напълно открито и прозрачно. Политиката определя начините на обработка, целите, Вашите права и как ние изпълняваме Закона така, че Вашите данни да бъдат защитени.

Общи положения

„Елка.бг“ ООД е търговско дружество, регистрирано по българското законодателство, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 206519089, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1797, р-н Младост, ж.к. Младост 1, бл.98, вх.А, ап. 15.

С длъжностно лице по защита на личните данни на „Елка.бг“ ООД може да се свържете на имейл адрес: hello@elca.bg.

Ние обработваме данните Ви за предприемане на стъпки по Ваше искане преди, по време на и след сключване на договор или за изпълнението на договор, по който Вие сте страна.

Данни, които обработваме

„Елка.бг“ ООД събира и обработва следните Ваши данни:

данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер/личен номер на чужденец, адрес на мястото на потребление и др.

данни за използваните от Вас услуги, предлагани от „Елка.бг“ ООД - информация за вида и съдържанието на договорното отношение, данни за потребените количества електрическа енергия и данни, необходими за издаване на фактури; електронна поща, писма, информация за подадени заявки; номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с предлаганите услуги.

друга информация - клиентски номер, кодове или друг идентификатори, данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложения, IP адрес при посещение на интернет страницата ни, данни, предоставяни във връзка с провеждани маркетингови проучвания и друга обратна връзка, която ни предоставяте по отношение на ползваните продукти и услуги; потребителски имена, пароли (при регистрация в интернет страница на дружеството); IP адрес; данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други кампании, организирани от Дружеството, включително и чрез социалните мрежи.

Цели, за които обработваме данните

Обработваме предоставените от Вас лични данни само със следните цели:

 • установяване на Вашата самоличност;

 • управление и изпълнение на Вашите заявления и/или искания за доставка на продукти или услуги;

 • изготвяне на предложение за сключване на договор/и и съпътстващите го документи, в т.ч. и от разстояние, както и изпращането им чрез куриерски услуги, последващо администриране на сключените договор/и;

 • осигуряване на цялостното Ви обслужване;

 • оказване на съдействие през периода на ползване на предоставените продукти/услуги;

 • комуникация и изпращане на уведомления по електронен път или на хартиен носител за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате;

 • анализиране и прогнозиране на Вашето потребление и платежоспособност, с оглед изготвяне на подходящо предложение за Вас;

 • предоставяне на лични данни на трети лица – администратори на лични данни за изпълнение на договорните отношения; предоставянето на информацията се извършва по силата на сключен договор, който гарантира, че обработването на личните данни протича при прилагане на подходящи технически и организационни мерки и осигурява защита на данните Ви.

Съгласие за обработване. Легитимен интерес

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни след предварително писмено собственоръчно или електронно съгласие. Съгласието представлява самостоятелно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработката е посочена в него и не съвпада с целите, посочени в тази политика. В случай че предоставите съответното съгласие, ние ще обработваме личните Ви данни за указаните цели до неговото оттегляне. Можете да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

Ние можем да обработваме Вашите лични данни за целите на легитимния ни интерес или за целите на легитимните интереси на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или Вашите основни права. Обработването на личните данни, основано на легитимен интереси се извършва например за идентификация при издаване на фактури, за изпълнение на договорените услуги, за постигането на вътрешни административни цели и други.

Защита на данните

Ние сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Прилагаме необходимите организационни и технически мерки съгласно Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Срок за съхранение на данните

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само за времето, необходимо за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Периодът на съхранение отчита естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите, за които ние обработваме личните Ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

Права

Съгласно Регламента 2016/679 на ЕС Вие имате следните права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни:

 • Право на информация - можете да получите на копие от данните, които съхраняваме, както и информация за целите за обработка, като ни изпратите имейл на адрес: hello@elca.bg. Ще отговорим на всички легитимни искания в разумни срокове.

 • Право на корекция – в случай че обработваме непълни или неточни данни и ако искате да коригираме данните Ви, моля свържете се с нас по електронна поща на имейл адрес: hello@elca.bg и ние ще предприемем разумни стъпки, за да изпълним искането Ви.

 • Право да искате да преустановим използването на Вашите лични данни, като: а) възразите срещу използването на личните Ви данни; б) поискате да ограничим обработката на личните Ви данни; в) искате да спрем да използваме личните Ви данни - „правото да бъдеш забравен“. Във всички тези случаи е възможно е да има правни основания за запазването и/или използването на Вашите данни от наша страна. Ще Ви уведомим за тези основания.

 • Право на жалба. Вие имате право да подадете жалба, в случай че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушават Вашите права, като ни изпратите имейл на адрес: hello@elca.bg. Ние ще разгледаме и ще се отговорим на Вашата жалба в едномесечен срок. При необходимост от по-дълъг срок за разглеждане на жалбата Ви ще Ви уведомим.

Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че при обработването на личните Ви данни се нарушава приложимата нормативна уредба.

Кога споделяме лични данни

Ние предоставяме личните Ви данни на партньори и трети лица само при валидно основание за споделяне и извършваме това съгласно сключен договор, който гарантира, че обработването протича при прилагане на подходящи технически и организационни мерки и осигурява защита на данните.

Трети страни, на които предоставяме лични данни, като:

 • Търговци на електроенергия – наши партньори, осигуряващи услугата по доставка на електрическа енергия;

 • Пощенски оператори и дружества, извършващи куриерски услуги;

 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

 • Лица, извършващи правни и консултантски услуги в различни сфери.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това удостоверявате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които те ще бъдат използвани, за третите лица, с които ги споделяме, както и за Вашите права.

Политика за „бисквитките“

Бисквитките представляват файлове, които съдържат букви и цифри. Те се съхраняват на Вашето устройство (напр. компютър, телефон, таблет и др.), когато посещавате уебсайт или приложение.

Задължителните - технически „бисквитки“ са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки на предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри.

Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта e възможно да не работят коректно. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас.

Ние използваме и „бисквитки“ за функционалност, ефективност, статистика и маркетинг за да персонализираме вашето онлайн изживяване и да изчисляваме и подобряваме ефективността на нашия сайт. Използването им ни дава възможност да предоставим разширена функционалност и персонализиране, запомняйки направените от вас избори, така че да избегнем повторното въвеждане на информация, която вече сте предоставили. Те ни помагат да разберем кои страници са най-популярни и кои – най-непопулярни, както и да видим как посетителите се движат в сайта. За предоставяне на тази услуга използваме Google Analytics и Google Tags. Събраните данни се обработват от Google и не се предоставят на трети страни.

Информацията, която получаваме благодарение използването на тези „бисквитки“, е анонимна, не Ви идентифицираме и не влияем на начина Ви на използване на сайта. Обработваната информация може да послужи само за анонимна идентификация на потребителите.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: hello@elca.bg.

За промени в тази политика ще Ви уведомяваме изрично.