Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Министерство на иновациите и растежа стартира процедурата по обществено обсъждане на условията за проекта„ Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”. Съгласно проекта безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост от 100 хиляди до 1 милион лева ще могат да получат микро, малки и средни фирми за инсталиране на фотоволтаични системи за производство на ток за собствени нужди и за съхранението му.

Общия бюджет проекта е 200 млн. лева. Финансирането ще е насочена към микро, малки и средни предприятия, малки дружества с до 499 служители и други със средна пазарна капитализация с до 1500 служители. Съфинансирането ще е от 35% до 50% в зависимост от региона и категорията на предприятието. Мярката ще даде възможност на бизнеса да изграждат ВЕИ мощности до 1 MWh за собствено потребление, както и съоръжения за съхранение на електроенергия - комбинация от фотоволтаици и батерии. Произведената електроенергия, която не бъде използвана от съответното предприятие – производител, няма да може да се продава – връща в електроразпределителната мрежа.

Целта на процедурата е да се насърчи частния сектор към екосъобразна дейност и да бъде ускорен и преходa към климатична неутралност. Инвестициите ще помогнат на компаниите да подобрят енергийната си ефективност и да станат по-малко зависими от флуктуациите на пазара на електроенергия.

След одобрението на условията и ефективно стартиране на Проекта за финансиране ще могат да кандидатстват компании от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от „Преработваща промишленост“ (част от „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”).

Предложения по проекта на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение могат да бъдат изпращани до Министерство на иновациите и растежа чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Потърсете оферти за ток

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията