Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Финансиране за изграждане на собствени фотоволтаични системи на домакинствата

Дългоочакваната процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи, е обявена от Министерство на енергетиката за обществено обсъждане.

Каква е целта на процедурата?

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Кой може да се възползва от финансирането?

Вички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда, когато:

  • жилището, с което се кандидатства, е основно на кандидата

  • се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.

Какво ще се финансира?

  • Разходи за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв;

  • Фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

Кога се очаква да стартира процедурата?

1 февруари 2023

Какво ще бъде необходимо да направите, за да кандидатствате?

В момента тече процедурата по обществено обсъждане на проекта на условията за кандидатстване и за изпълнение, които може да намерите тук.

Следете elca.bg, за да научите повече информация за старта на процедурата и всичко по актуалните теми от енергийния пазар.

Elca.bg отговаря на вашите въпроси

Крайната цена на електроенергията за бизнеса в България се формира от:

  • Мрежови тарифи и задължения към обществото – определят се от Енергийния регулатор (Комисия за енергийно и водно регулиране) и зависи от Оператора на разпределителната мрежа, мощността на обекта, нивото на присъединяване към мрежата (Средно, Ниско, Високо). Актуалното ценово решение на КЕВР може да прегледате тук: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2023/res_c_14_23.pdf

  • Енергийна компонента – договаря се с Търговец на електроенергия и може да бъде фиксирана или променлива (динамична). Динамичните тарифи най-често са обвързани с нивата на енергийната борса (Българска Независима Енергийна Борса) плюс надбавка, която се определя в зависимост от профила, обема потребление и типа клиент. В тази част потребителите могат да избират оптимален план за доставка на електроенергия и да разчитат на съдействие от elca.bg. Актуалните цени на БНЕБ може да намерите тук: https://ibex.bg/dam-history.php 

  • Данъци – 20% Данък добавена стойност и 1 EUR/MWh

Изборът на търговец на електроенергия е възможност да се възползвате от условията на свободния пазар и да намалите сметките за електроенергия за вашия бизнес. Важно е решението да бъде взето на основата на обективна информация както за цената, така и за стабилността и коректността на избрания доставчик на ток. Ето защо заедно със сравнение на офертите, elca.bg ви представя и анализ на условията в договора му.

Сравнение на офертите за ток и условията по договорите за доставка можете да направите с калкулатора на elca.bg, като попълните сумата за месечната си сметка или консумация и посочите кой е вашият мрежови оператор.

Няма ограничения и доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление за смяна на доставчик. За да се изпълни процедурата за смяна на доставчик от 1-во число на даден месец, Заявлението трябва да се подаде не по-късно от 10-то число на предходния месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.

Смяната на доставчика в голяма степен зависи от договорените условия с вашия настоящ доставчик на електроенергия. Внимателно следете за „дребния шрифт“ в договорите, предлагани от търговците на ток.

Elca.bg е онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия. Платформата позволява на всеки потребител бързо и лесно да съпостави офертите на пазара и договорите на търговците на ток и да му помогне да избере най-подходящия доставчик на електроенергия.

Elca.bg не е обвързана с търговци на електроенергия или разпределителни дружества и се финансира със собствени средства. Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.