Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Енергийните министри на ЕС предложиха мерки за справяне с високите цени на тока

30 септември

Днес министрите на енергетиката на ЕС постигнаха споразумение по предложение за Регламент на Съвета за справяне с високите цени на енергията.

Предвижда се с Регламента да бъдат въведени общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране свръхприходите на част от компаниите, работещи в енергийния сектор и преразпределянето им към крайните потребители.

Постигнато е съгласие по доброволната обща цел за намаляване на брутното потребление на електроенергия с 10% и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия през върховите часове. Всяка държава членка ще прецени и избере подходящите мерки за намаляване на потреблението с оглед на постигането и на двете цели през периода 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г.

Постигнато е също така съгласие за ограничаване на пазарните приходи до 180 евро/MWh за производителите на електроенергия, а така също и за търговците, които изкупуват енергия от производители на електроенергия със себестойност много под определения праг, като например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнитни въглища. Свръхприходите ще бъдат пренасочени за подпомагане и защита на крайните потребители на електроенергия.

Договорено е всяка Държавите членки да определи задължителна временна солидарна вноска към данъка върху печалбите на предприятията, осъществяващи дейност в секторите на нефта, природния газ, въглищата и нефтопреработването, като постъпленията от тези солидарни вноски отново ще бъде използвана за финансова подкрепа на домакинствата и предприятията и за смекчаване на последиците от високите цени на електроенергията.

Най-същественото решение на Съветът е в посока, че държавите членки могат временно да определят цена за доставката на електроенергия за малките и средните предприятия, като по изключение и временно могат да се определят цена за доставка на електроенергия, която е по-ниска от себестойността.

Мерките са временни и извънредни по своя характер, ще се прилагат до 31 декември 2023 г. Целите за намаляване на потреблението на енергия ще се прилагат до 31 март 2023 г. и задължителният таван на пазарните приходи се прилага до 30 юни 2023 г.

Потребителите не електроенергия в страните от ЕС понасят тежестта от огромното увеличение на цените на енергията, което беше допълнително утежнено от военната агресия на Русия срещу Украйна. Приетите от Съвета на ЕС мерки са в духа на солидарност и координираните усилия с цел гарантиране на енергийните доставки и смекчаване в въздействието на високите цени на енергията върху потребителите и икономиката.

Можем да помогнем на всеки бизнес потребител на ток!

Искате да бъдете сигурни, че компенсациите са правилно отразени във Вашата фирмена фактура за ток?

Просто попълнете нашата форма за контакт или ни изпратете имейл на hello@elca.bg с прикачена актуална фактура и ще знаете отговора до 3 работни дни!